+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Termomodernizacja istniejących budynków przynosi korzyście wszystkim – zarówno właścicielom budynków, poprzez obniżenie kosztów ogrzewania budynków, jak i całej populacji ludzkiej, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw. Jednak to właściciele ponoszą koszty ewentualnej termomodernizacji budynków. W celu zachęcenia ich do tych działań, poprzez refundację części poniesionych kosztów, utworzony został Fundusz Termomodernizacji i Remontów, z którego środków dotowane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Czym jest premia termomodernizacyjna i w jaki sposób można ją uzyskać?

 1. Na co przysługuje premia termomodernizacyjna?

Premia termomodernizacyjna jest formą dofinansowania do zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, której zasady udzielania zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - dalej u.w.t. Pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 2 u.w.t., zgodnie z którym należy przez nie rozumieć przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne!

Premia termomodernizacyjna przysługuje na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Pierwszym warunkiem skorzystania z tej formy dopłaty do termomodernizacji jest więc zaciągnięcie kredytu na realizację przedsięwzięcia a nie realizacja go przy użyciu posiadanych środków finansowych. Premia nie jest bowiem refundacją faktycznie poniesionych kosztów, lecz dopłatą do części kredytu.

Kolejnym warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej jest uprzednie wykonanie audytu energetycznego, czyli „opracowania określającego zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiącego jednocześnie założenia do projektu budowlanego” (art. 2 pkt 8 u.w.t.). Bowiem aby uzyskać premię termomodernizacyjną, z audytu energetycznego musi wynikać, że w wyniku jego realizacji nastąpi:

1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%,

b) w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%, lub

2) zmniejszenie rocznych strat energii – co najmniej o 25%, lub

3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła – co najmniej o 20%, lub

4) zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Kolejnym warunkiem ubiegania się o premię jest taki, że kwota kredytu, zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia modernizacyjnego musi stanowić co najmniej 50% kosztów całego przedsięwzięcia. Przykładowo więc, jeśli koszt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyniósł 30.000 zł, to aby uzyskać premię termomodernizacyjną należy zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny w wysokości co najmniej 15.000 zł.

Ubiegając się o premię termomodernizacyjną należy pamiętać, że nie będzie ona przysługiwać, jeśli na realizację przedsięwzięcia otrzymano inne dofinansowanie ze środków publicznych. Zgodnie bowiem z art. 5 u.w.t. „kredyt termomodernizacyjny nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Zasadniczo wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Może ona jednak zostać podwyższona nawet do 21% jeśli wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:

 • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków.

W takiej sytuacji premia może wynieść 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

Natomiast w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych, inwestor może otrzymać dodatkową premię w wysokości nawet 50% następujących kosztów:

 • sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych;
 • zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych;
 • przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.
 1. Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

Premia termomodernizacyjna przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Wniosek o przyznanie premii inwestor składa za pośrdnictwem banku kredytującego, a więc instytucji finansowej, która udzieliła mu kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wykaz instytucji finansowych działających jako bank kredytujący można znaleźć pod adresem https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/ w zakładce „Lista banków współpracujących”. Na tej stronie można również znaleźć inne informację na temat premi, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej.

Do wniosku inwestor musi dołączyć:

 • audyt energetyczny;
 • oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych;
 • w przypadku wykonywania wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym robót polegających na wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych - informację o kosztach zakupu i montażu kotew, oraz dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew.

Bank kredytujący przekazuje wniosek do BGK wraz z umową kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii.

Po otrzymaniu wniosku o przyznanie premii jest on rozpatrywany przez BGK. Należy jednak pamiętać, że nie każdy, nawet poprawnie złożony wniosek, może otrzymać natychmiastowe dofinansowanie. BGK przyznaje bowiem premię termomodernizacyjną „w granicach wolnych środków Funduszu w ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie finansowym Funduszu”. W takiej sytuacji BGK, na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ogłasza informację o braku wolnych środków Funduszu, a banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków, począwszy od następnego dnia po takim ogłoszeniu. Wznowienie przyjmowania wniosków po ustaniu okresowego braku wolnych środków następuje w tym samym trybie. Takiej sytuacji BGK bezzwłocznie zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie premii. Jednak wnioski pozostawione bez rozpatrzenia z powodu okresowego braku środków finansowych, są rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków Funduszu.

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje kolejność ich wpływu do BGK. W trakcie rozpatrywania wniosku BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego dołączonego do wniosku. Jego negatywna weryfikacja stanowi podstawę do odrzucenia wniosku, o czym zawiadamiany jest bank kredytujący i inwestor. Natomiast w przypadku pozytywnej weryfikacji audytu oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii, podając jej wysokość.

Istotne dla inwestora jest, że w przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia lub kwoty kredytu, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o premię. Nie ma jednak takiego obowiązku, gdy zmiana umowy kredytu dotyczy wyłącznie kwoty kredytu i następuje przed podjęciem przez BGK decyzji o przyznaniu premii.

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie i premia termomodernizacyjna została przyznana, BGK przekazuje premię bankowi kredytującemu. Aby do przekazania doszło muszą jednak zostać spełnione jeszcze dwa warunki:

 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 • realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się w terminie określonym w umowie kredytu.

Taka konstrukcja premii termomodernizacyjnej powoduje, że środki z niej pochodzące nie trafiają bezpośrednio do inwestora, lecz są zaliczane przez bank kredytujący na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.

Istotne dla inwestora jest, że premia termomodernizacyjna nie jest świadczeniem darmowym. Bowiem z tytułu przyznania premii BGK otrzymuje od inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6% kwoty przyznanej premii. Jest ono pobierane przez bank kredytujący i przekazywane na rachunek wskazany przez BGK.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.