+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO.

Usługa konsultingowa przygotowania wniosku o wpis do Rejestru-BDO

Więcej informacji:  +48 792 243 781, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://bdo.mos.gov.pl/

Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorcy

 1. Wstęp

Podstawę utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) stanowi art. 79 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Zgodnie z art. 238 ust. 1 u.o. BDO powinna była zostać utworzona w terminie do 24.01.2018 r. (data ta była kilkakrotnie zmieniana). W tym terminie został utworzony tylko rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiący integralną część BDO. Podstawę prowadzenia rejestru stanowi art. 49 u.o. Komunikat Ministra Środowiska z 24.01.2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ogłosił, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., jest 24.01.2018 r.

Pozostałe moduły BDO służące gromadzeniu informacji dotyczących gospodarki odpadami (wymienionych w art. 79 ust. 2–4 u.o.), składaniu sprawozdań oraz prowadzeniu ewidencji odpadów nie zostały jeszcze utworzone – obowiązki podmiotów związane z prowadzeniem ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO oraz składaniem za jej pośrednictwem sprawozdań powstaną od 1.01.2020 r. Od 1.01.2021 r. dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR będą również sporządzane za pośrednictwem BDO. Komentarz skupia się na obowiązkach związanych z rejestrem, zwłaszcza że 24.07.2018 r. upłynął sześciomiesięczny okres przejściowy na złożenie wniosków o wpis do rejestru dla funkcjonujących podmiotów.

 1. Ogólne informacje o rejestrze i BDO

Administratorem BDO jest Minister Środowiska (może on wyznaczyć inny podmiot jako administratora – art. 81 ust. 1 i 3 u.o.). Prowadzenie i aktualizowanie BDO, w tym rejestru, oraz wykonywanie innych zadań związanych z prowadzeniem BDO wskazanych w art. 80 u.o. stanowi kompetencję marszałka województwa. Marszałkiem województwa właściwym w przypadku wpisów w rejestrze na wniosek jest marszałek właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania podmiotu.

Zakres informacji gromadzonych w BDO określa art. 79 ust. 2–7 u.o. (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r.). Organy uprawnione do dostępu do BDO (poza rejestrem, który jest publicznie dostępny) określa art. 83 u.o.

Artykuł 82 u.o. określa wymóg prowadzenia BDO w systemie teleinformatycznym oraz związane z tym standardy.

 1. Podmioty objęte rejestrem

Rejestr obejmuje:

 • podmioty wprowadzające opakowania, produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, produkty w rozumieniu ustawy  z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – dalej u.o.p.g.o. (produkty to opony, oleje smarowe oraz preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, szczegółowo wymienione w załączniku nr 4a  do u.o.p.g.o.),
 • autoryzowanych przedstawicieli, podmioty pośredniczące, organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w ustawie  z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o.,
 • podmioty gospodarujące odpadami (w tym transportujące odpady, odbierające odpady od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK prowadzone samodzielnie przez gminy),
 • wytwórców odpadów,
 • sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami,
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a  u.g.o.o.o.
 1. Obowiązki ciążące na podmiotach

Na podmiotach w związku z rejestrem ciążą następujące obowiązki:

 1. złożenie wniosku o wpis;
 2. załączenie wymaganych załączników;
 3. podanie brakujących danych;
 4. usunięcie braków wniosku;
 5. uiszczenie opłaty rejestrowej i rocznej;
 6. posługiwanie się numerem rejestrowym;
 7. złożenie wniosku o zmianę wpisu;
 8. złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru;
 9. prowadzenie działalności zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze.

 4.1. Złożenie wniosku o wpis

Zgodnie z art. 50 ust. 2 i 3 u.o. podmiot podlegający wpisowi do rejestru na wniosek może prowadzić taką działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Nie dotyczyło to sześciomiesięcznego okresu przejściowego po utworzeniu rejestru, tj. do 24.07.2018 r. Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 234 ust. 2 u.o.) podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru były obowiązane złożyć taki wniosek w terminie sześciu miesięcy od utworzenia rejestru (przepis ten ze swej natury dotyczy tylko podmiotów funkcjonujących w tym okresie przejściowym). Po upływie opisanego wyżej sześciomiesięcznego okresu przejściowego podmiot jest obowiązany uzyskać taki wpis przed rozpoczęciem działalności. Jednak na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 u.o. nie dotyczy to przypadku zmiany zakresu prowadzonej działalności podmiotu już zarejestrowanego (np. rozszerzenie dotychczasowej działalności wpisanej do rejestru o nowy rodzaj wymagający złożenia wniosku, przy czym nie ma znaczenia, czy rejestracja została dokonana w trybie na wniosek, czy z urzędu). W takim przypadku podmiot posiadający już numer rejestrowy nie jest obowiązany do złożenia wniosku przed rozpoczęciem nowego zakresu działalności, tylko jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze (wniosku aktualizacyjnego) w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek albo z urzędu. Wiele podmiotów podlega jednocześnie wpisowi z urzędu (ze względu na posiadanie decyzji w zakresie wytwarzania lub gospodarowania odpadami) oraz na wniosek, jeżeli prowadzą działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru na złożony przez siebie wniosek.

Szczegółowy katalog podmiotów podlegających wpisowi do rejestru na wniosek zawiera art. 50 ust. 1 u.o. Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu wymienione zostały w art. 51 ust. 1 u.o. Podmioty, które nie podlegają wpisowi do rejestru (ani na wniosek, ani z urzędu), wskazuje art. 51 ust. 2 u.o.

Podmiot jest rejestrowany tylko raz (i uzyskuje tylko jeden numer rejestrowy). Jeżeli podmiot został już zarejestrowany z urzędu, a należy do kategorii podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 u.o. obowiązanych do złożenia wniosku o wpis, składa nie wniosek rejestrowy, tylko wniosek o aktualizację wpisu (wpis aktualizacyjny). Również w trybie aktualizacji dokonuje się zmian wpisów w rejestrze w przypadku uzyskania przez podmiot nowych decyzji związanych z gospodarką odpadami, ich zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia.

 4.1.1. Przypadki szczególne

Jeżeli podmiot podlegający wpisowi do rejestru z urzędu został wezwany przez marszałka województwa do podania brakujących informacji w wyznaczonym terminie i nie podał tych informacji, staje się podmiotem obowiązanym do złożenia wniosku o wpis do rejestru w zakresie podlegającym wpisowi z urzędu.

Podmioty posiadające wpis do rejestrów prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) na podstawie przepisów dotychczasowych (rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, rejestr autoryzowanych przedstawicieli oraz rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów) były wpisywane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa w terminie sześciu miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Dokonując wpisu, marszałek województwa przydzielał nowy numer rejestrowy (art. 234 ust. 3 u.o.). Podmioty prowadzące działalność w zakresie wymienionym w art. 84 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – dalej u.z.s.e.e. – były obowiązane złożyć wniosek aktualizacyjny w terminie do 28.02.2018 r., którego przedmiotem były przede wszystkim zmiany w zakresie grup sprzętu (przejście z dziesięciu na sześć grup sprzętu) – obowiązek wynikał z art. 13 ust. 2 ustawy z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.o.

Podmioty rozpoczynające działalność w zakresie sprzętu i zużytego sprzętu po utworzeniu rejestru (a więc te, które nie były wpisane do rejestru GIOŚ do końca 2018 r.) były obowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru do marszałka województwa na ogólnych zasadach, a kopię wniosku sporządzonego w formie pisemnej przesłać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ten dodatkowy wymóg wynikał z art. 13 ust. 1 z.u.o.

Przepisów dotyczących posiadania wpisu do rejestru nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 u.z.s.e.e. Jeżeli wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela, to autoryzowany przedstawiciel jest wpisany do rejestru, a wprowadzający nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków wprowadzającego sprzęt w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego przez tego wprowadzającego do obrotu. Podstawę tego zwolnienia stanowi art. 50 ust. 4 u.o.

Z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obligatoryjnemu wpisowi podlegają podmioty wymienione w art. 10 ust. 1 u.g.o.o.o. (wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach, eksporterzy opakowań i produktów w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz organizacje odzysku opakowań). Prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych oraz eksportujący odpady opakowaniowe podlegają wpisowi do rejestru na wniosek tylko wówczas, jeżeli zamierzają wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Są to jedyne kategorie podmiotów, dla których uzyskanie wpisu na wniosek jest dobrowolne. Oznacza to, że podmioty te mogą prowadzić działalność w zakresach wymienionych w art. 10 ust. 2 u.g.o.o.o. bez składania wniosku o wpis do rejestru. Co więcej, uzyskanie takiego wpisu do rejestru na wniosek oznacza dla tych podmiotów powstanie obowiązku wystawiania odpowiednio dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Podmioty te mogą odpowiednio przetwarzać odpady opakowaniowe lub wywozić je w tym celu za granicę, nie będąc wpisane na wniosek, nie mogą jednak wystawiać dokumentów potwierdzających recykling lub inny odzysk.

Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 u.g.o.o.o., składa wniosek o wpis do rejestru nie przed rozpoczęciem działalności, tylko niezwłocznie po zawarciu z marszałkiem województwa porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych, o którym mowa w tym przepisie.

Od 1.09.2019 r. obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru zostali objęci prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a u.g.o.o.o. Podmioty działające przed wejściem w życie tej zmiany są obowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru do 31.12.2019 r. Formularze rejestrowe obowiązujące do końca 2019 r. nie zawierają działu dotyczącego tej grupy podmiotów. Wypełnienie obowiązku przez podmioty w ogóle niewpisane do rejestru polega na złożeniu wniosku o wpis z wypełnionym działem I. Podmioty wpisane do rejestru z innego tytułu (np. jako wytwórcy odpadów) będą mogły zaktualizować wpis do rejestru dopiero wówczas, gdy będzie możliwe złożenie wniosku o zmianę poprzez BDO – formularze funkcjonujące w BDO będą już zawierały dział dla sprzedawców oferujących torby z tworzyw sztucznych objęte opłatą recyklingową.

Nowością jest wprowadzenie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej w gminie (od 1.01.2020 r.). Zgodnie z dotychczasowymi przepisami podmioty te są wpisywane do rejestru z urzędu. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru na wniosek został nałożony na punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Zgodnie z ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 13.08.2019 r., prowadzący takie PSZOK są obowiązani złożyć wnioski do 30.11.2019 r.

 4.1.2. Zakres informacji we wniosku

Artykuł 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 5 u.o. podają szczegółowy zakres informacji, jakie poszczególne kategorie podmiotów są obowiązane zawrzeć we wniosku o wpis. Informacje te zostały zamieszczone odpowiednio w poszczególnych działach formularza rejestrowego/aktualizacyjnego, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 13.12.2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – dalej r.w.f.r. Wzory te są dostępne na stronie BDO (www.bdo.mos.gov.pl) oraz na stronach urzędów marszałkowskich. Wszystkie podmioty wypełniają dział I oraz odpowiednie tabele z działu odpowiadającego zakresowi ich działalności. Jeżeli podmiot prowadzi działalność w więcej niż jednym zakresie wpisywanym do rejestru na wniosek, składa jeden wniosek, w którym podaje wszystkie wymagane informacje stosownie do zakresu działalności, którą zamierza prowadzić (art. 53 ust. 6 u.o.).

Wniosek autoryzowanego przedstawiciela oprócz danych autoryzowanego przedstawiciela zawiera dane producenta, który go wyznaczył (wzór formularza uwzględnia te informacje). Ponadto autoryzowany przedstawiciel zgodnie z art. 50 ust. 5 u.o. jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 u.z.s.e.e.

Wskazówka praktyczna: nie należy drukować całego formularza, tylko dział I, w którym należy podać dane podmiotu i wskazać przez zaznaczenie znakiem „X”, które spośród działów i tabel zostały dołączone, oraz dołączyć wypełnione tabele odnoszące się do działalności danego podmiotu.

Rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami obowiązuje do 3.12.2019 r., ponieważ 1.01.2020 r. utraci moc w związku z uchyleniem upoważnienia do jego wydania. Następuje to w związku z wprowadzeniem składania wniosków bezpośrednio przez BDO.

 4.1.3. Forma złożenia wniosku

Do końca 2019 r. zgodnie z art. 53 ust. 2 u.o. wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 u.o. (www.bdo.mos.gov.pl), oraz w formie pisemnej. Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza opatrzony podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Powyższy sposób składania dotyczy również wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru.

W komunikacie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zamieszczonym na stronie dedykowanej BDO (www.bdo.mos.gov.pl/web), znajduje się informacja, że podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załączniki nr 1 i 2 do r.w.f.r.

Sposób składania wniosków przez przedsiębiorców zagranicznych określa art. 53 ust. 3 i 3a u.o.

Podstawy odmowy wpisu do rejestru określa art. 62 u.o.

Od 1.01.2020 r. powyższy sposób zostanie zastąpiony składaniem wniosku o wpis przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 u.o. (www.bdo.gov.pl).

Tylko przedsiębiorca zagraniczny, który nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie składał wniosek o wpis do rejestru w formie pisemnej. Wniosek ten trzeba będzie wygenerować za pośrednictwem podanej strony internetowej, będzie musiał go podpisać przedsiębiorca lub osoba go reprezentująca.

Formularze rejestrowe (tak samo aktualizacyjne i o wykreśleniu z rejestru) złożone za pośrednictwem strony internetowej albo indywidualnego konta w BDO nie będą wymagały opatrzenia ich podpisem.

Z kolei pisma w sprawach dotyczących wpisu do rejestru (tak samo zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru) będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wyjątek określa art. 65 ust. 5 u.o. (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r.)

 4.2. Załączenie wymaganych załączników

Do wniosku dołącza się załączniki, które wskazuje art. 53 ust. 7 u.o.

Podmioty obowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej są obowiązane dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej (obowiązkowi jej uiszczenia podlega przedsiębiorca wprowadzający produkty objęte rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz wprowadzający produkty w opakowaniach). Do końca 2019 r. wymagane jest uwierzytelnienie tej kopii.

Wszystkie podmioty są obowiązane dołączyć do wniosku oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a w jego treści składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma ustalonego urzędowego wzoru tego oświadczenia, ale z reguły urzędy marszałkowskie na swoich stronach internetowych zamieściły pomocniczo wzór takiego oświadczenia.

Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel, organizacje odzysku, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy są obowiązani dołączyć odpowiednio załączniki określone w art. 53 ust. 7 pkt 2–6 u.o.

 4.3. Podanie brakujących danych

W przypadku wpisywania do rejestru z urzędu podmiot może zostać wezwany do podania brakujących informacji w wyznaczonym terminie – dzieje się tak, gdy marszałek nie dysponuje informacjami, które musi z urzędu wpisać do rejestru (podstawa wezwania – art. 52 ust. 3 u.o.).

W okresie przejściowym (tj. do 24.07.2018 r.) niezastosowanie się do wezwania i nieuzupełnienie brakujących informacji na podstawie art. 234 ust. 5 u.o. powodowało zwolnienie marszałka województwa z dokonania wpisu tego podmiotu do rejestru z urzędu, a podmiot musiał złożyć wniosek o wpis do rejestru.

Ponadto podmiot wpisany do rejestru z urzędu, który wdrożył system jakości lub system zarządzania środowiskowego, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie marszałka województwa (art. 52 ust. 4 u.o.).

 4.4. Usunięcie braków wniosku

Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.o. marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru (tak samo wniosek o zmianę wpisu w rejestrze) zawiera braki, marszałek województwa wzywa do ich usunięcia, stosując art. 64 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, powoduje pozostawienie wniosku o wpis bez rozpoznania.

 4.5. Uiszczenie opłaty rejestrowej i rocznej

Wpis do rejestru dla wprowadzających produkty w opakowaniach, dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe oraz dla producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań podlega opłacie rejestrowej. Wpłata opłaty rejestrowej musi być dokonana przed złożeniem wniosku, bo do wniosku dołącza się uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia tej opłaty. Te same podmioty uiszczają w kolejnych latach opłatę roczną. Opłatę roczną podmioty uiszczają każdego roku do końca lutego.

Podmioty, które zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi złożyły zawiadomienia o prowadzonej działalności do marszałka województwa, były zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyły wniosek o wpis do rejestru.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z 15.07.2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Przedsiębiorca do wniosku o wpis do rejestru dołącza informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W roku, w którym ten przedsiębiorca został wpisany do rejestru, nie uiszcza też opłaty rocznej.

 4.6. Posługiwanie się numerem rejestrowym

Zgodnie z art. 63 w zw. z art. 57 ust. 1 u.o. podmioty wymienione w tym przepisie są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek taki ciąży również na transportującym odpady (art. 24 ust. 5 u.o.). Przepisy nie precyzują sposobu wykonania tego obowiązku, np. można numer rejestrowy zamieścić w nagłówku lub stopce dokumentu, na pieczęci nagłówkowej lub w samej treści dokumentów.

Obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym może wynikać z innych przepisów. Wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów, w tym karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów, zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów wymagają podania numeru rejestrowego. Rozporządzenie to obowiązuje do 31.12.2019 r. W przypadku składania wniosku aktualizacyjnego albo wniosku o wykreślenie z rejestru wzory formularzy zawarte odpowiednio w załączniku nr 1 lub nr 2 do r.w.f.r. zawierają również rubryki na wpisanie numeru rejestrowego.

Tylko podmioty posiadające dotychczas wpis do rejestru GIOŚ (rejestr ZSEE, rejestr bateryjny) uzyskały okres przejściowy w zakresie posługiwania się numerem rejestrowym. Zgodnie z art. 234 ust. 7 u.o. podmioty te w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia marszałka województwa o nadaniu nowego numeru rejestrowego mogły używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów obowiązujących przed utworzeniem rejestru BDO. Pozostałe podmioty obowiązane do posługiwania się numerem rejestrowym powinny zacząć posługiwać się tym numerem niezwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia marszałka województwa o tym numerze.

 4.7. Złożenie wniosku o zmianę wpisu

Do końca 2019 r. podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego (opcja niedostępna) oraz w formie pisemnej w przypadku zmiany:

1) informacji zawartych w rejestrze;

2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Do wniosku aktualizacyjnego stosuje się odpowiednio art. 53 ust. 1, 3 i 7 u.o.

Obowiązek złożenia wniosku o aktualizację wpisu dotyczy także podmiotów, które zostały wpisane do rejestru z urzędu.

Szczególne przepisy przejściowe dotyczyły podmiotów w zakresie sprzętu i zużytego sprzętu. Podmioty, o których mowa w art. 84 u.z.s.e.e., były obowiązane złożyć wniosek o aktualizację wpisu, w szczególności zawierający informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do u.z.s.e.e., w terminie do 28.02.2018 r.

Od 1.01.2020 r. podmiot wpisany do rejestru będzie obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

 4.8. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru (we wszystkich zakresach wpisanych do rejestru) podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru (art. 60 ust. 1 u.o.). Od 1.01.2020 r. wniosek o wykreślenie z rejestru należy składać przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

W przypadku wskazanym w art. 60 ust. 2 u.o. wprowadzający sprzęt może złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Dotyczy to przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru, pod warunkiem że wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od tego producenta sprzętu podał autoryzowanemu przedstawicielowi informacje niezbędne do wykonywania przez niego obowiązków.

Artykuł 64 ust. 1 u.o. wskazuje podstawy wykreślenia z urzędu.

 4.9. Prowadzenie działalności zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze

Posiadacz odpadów jest obowiązany prowadzić działalność zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze, z uwzględnieniem art. 59 ust. 1 u.o., który pozwala na zgłoszenie zmiany w terminie 30 dni od jej dokonania (dla podmiotów już zarejestrowanych).

 1. Sankcje

Zgodnie z art. 178 i 179 u.o. następujące czyny związane z rejestrem stanowią wykroczenia:

 • niezłożenie wbrew przepisom wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu w rejestrze lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru.
 • Sankcją za wykroczenie jest kara aresztu albo grzywny.
 • Naruszenia wskazane w art. 194 ust. 1 pkt 5 i 5a u.o. stanowią delikty administracyjne, za które wymierza się administracyjną karę pieniężną. W zakresie związanym z rejestrem są to następujące naruszenia:
 • prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1  u.o., bez wymaganego wpisu do rejestru,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63  u.o.

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w art. 194 ust. 1 u.o., wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Transport odpadów bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł (art. 195 u.o.).

Autor:

Duczmal Maria

Opublikowano: LEX/el. 2019