+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Termin rejestracji upływa 24 lipca. Aby jej dokonać, trzeba wnieść opłatę. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju przedsiębiorcy.

Internetowa Baza Danych o Odpadach (BDO) jest już dostępna. Za jej uzupełnianie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Robią to w oparciu o pisemny wniosek. Jego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego. Formularze są również dostępne tutaj (na stronie internetowej rejestru), by je złożyć, przedsiębiorcy musza się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty. Jest ona regulowana przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. Natomiast jej wysokość jest uzależniona od rodzaju przedsiębiorcy. Dla mikro wynosi 100 zł, a dla pozostałych 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej. W pierwotnej wersji rozporządzenia, dla mikroprzedsiębiorców miało to być 150 zł. Natomiast dla innych przedsiębiorców - 850 zł.

Termin, który upływa 24 lipca jest zarezerwowany dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory oraz pojazdy. Dotyczy on też producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe.

Zgodnie z szacunkami resortu, do uiszczenia opłaty rocznej zobowiązanych będzie ok. 89 tys. podmiotów. Jednakże część z nich, w pierwszym roku funkcjonowania rejestru, będzie z tego obowiązku zwolniona. Ponadto w myśl ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, opłaty rejestrowej nie będzie uiszczał przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w tym systemie. Przewiduje się, że sfinansowanie obsługi rejestru będącego częścią bazy wymaga około 3,115 mln zł.

Rejestr umożlwiający dostęp do indywidualnego konta BDO jest dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl