+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Rada UE przyjęła pakiet odpadowy, który ustanawia nowe przepisy o gospodarce odpadowej i prawnie wiążące cele recyklingowe.

Pakiet odpadowy ma sprzyjać powszechniejszemu recyklingowi i pomóc w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie promować stosowanie opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania oraz lepsze gospodarowanie odpadami.

Zmiany dotyczyć będą 6 dyrektyw:

  • – dyrektywy ramowej o odpadach (uznawanej za ramowy akt ustawodawczy całego pakietu)
  • – dyrektywy o odpadach opakowaniowych
  • – dyrektywy o składowaniu odpadów
  • – dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • – dyrektywy o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz
  • – dyrektywy o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach.

Dalsza segregacja odpadów z gospodarstw domowych

Do 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie ustanowić mają osobny system zbierania tekstyliów i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Ponadto, do 31 grudnia 2023 r. bioodpady mają być albo zbierane osobno, albo poddawane recyklingowi u źródła (np. kompostowane w domu). Osobna zbiórka, jak wiadomo, obowiązuje już w stosunku do papieru i kartonu, szkła, metali i plastiku.

Odpady komunalne

Zgodnie z przyjętym pakietem państwa członkowskie będą stopniowo zwiększać ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów komunalnych w następującym rytmie: do 2025 roku recykling ma obejmować 55% odpadów, do 2030 roku - 60%, by w 2035 roku osiągnąć pułap 65%.

Recykling opakowań

Przyjęte prawo przewiduje również konkretne cele w recyklingu opakowań. Do 2025 roku 65% opakowań bez względu na rodzaj ma być poddana recyklingowi. W 2030 roku ta liczba ma wynieść już 70%. Niektóre rodzaje opakowań mają wyższe normy (np. papier - odpowiednio 75% w 2025 r. i 85% w 2030 roku; metale żelazne, odpowiednio 70 i 80%). Inne z kolei niższe (np. plastik, odpowiednio, 50 i 55%; drewno, odpowiednio, 25 i 30%).

Składowanie odpadów oraz systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Nowe przepisy określają cel w zakresie redukcji składowania oraz wymogi dla wszystkich systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Producenci wyrobów podlegających tym systemom będą odpowiadać za zarządzanie etapem odpadowym swoich produktów i będą zobowiązani do ponoszenia kosztów finansowych. Dla wszystkich opakowań zaczną też obowiązywać

systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Nowela dyrektywy w sprawie składowania odpadów przewiduje również, że państwa członkowskie będą dążyć do zapewnienia, by od 2030 r. żadne odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku, zwłaszcza odpady komunalne, nie były przyjmowane do składowania.

Wejście w życie

Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Źródło: europa.eu/newsroom/