+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Współmałżonek może skorzystać i odliczyć z ulgi termomodernizacyjnej poniesione wydatki od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo, że nie jest wymieniony w akcie notarialnym nabycia nieruchomości. Odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego wystawiona jest faktura. Potwierdziła to skarbówka w najnowszej interpretacji.

Istniejąca w naszym systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna cieszy się dużym zainteresowaniem i jednocześnie budzi sporo wątpliwości interpretacyjnych. Często zatem bywa przedmiotem interpretacji indywidualnych organów skarbowych. W przedmiotowej sprawie, małżonkowie w 2017 roku ze wspólnych oszczędności kupili dom jednorodzinny z lat 70-tych. Akt notarialny jednak jest sporządzony na nazwisko męża. W 2018 roku wspólnie przystąpili do modernizacji domu. Koszty modernizacji małżonkowie ponoszą wspólnie, faktury na termomodernizację są wystawione na podatniczkę i na męża zgodnie z ponoszonymi wydatkami. Zakupiony dom jednorodzinny zgodnie z art. 31 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest składnikiem majątku wspólnego (składnikiem małżeńskiej wspólności majątkowej).

 Podatniczka zapytała organy skarbowe, czy jako osoba nie będąca wyszczególniona w akcie notarialnym, może odliczyć od podatku udokumentowane wydatki poniesione na termomodernizację budynku.

Jej zdaniem, zgodnie z art. 31 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wszystko co jest nabyte w trakcie małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego (poza rzeczami osobistymi). Dlatego uważa ona, że może skorzystać jako współwłaściciel z ulgi termomodernizacyjnej. Podatniczka podkreśliła, iż żadna ze stron nie otrzymała spadku, darowizny, a wszystkie oszczędności są dorobkiem wspólnym.

Odliczenie od podstawy obliczenia podatku, a nie od podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe, ale tylko w części dotyczącej sformułowania „odliczenie od podatku”. Stwierdził, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Dyrektor KIS podkreślił, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Źródło finansowania tych wydatków (kredyt, pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Zatem, jeżeli wydatki są sfinansowane kredytem/pożyczką, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Ulga także dla współwłaściciela

Dyrektor KIS podkreślił, że z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz posiada fakturę, potwierdzającą ich poniesienie.

W sytuacji, gdy oboje małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego, należącego do ich majątku wspólnego, to oboje mają prawo do skorzystania z odliczenia, jeżeli dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku – fakturą wystawioną na oboje małżonków. Jeżeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego wystawiona jest faktura.

Dyrektor KIS stwierdził, że z treści wniosku wynika, że dom, na termomodernizację którego ponoszone są wydatki stanowi składnik małżeńskiej wspólności majątkowej. Jak wskazano we wniosku, koszty modernizacji małżonkowie ponoszą wspólnie, faktury na termomodernizację są wystawione na podatniczkę i na męża zgodnie z ponoszonymi wydatkami.

ając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wyżej wskazane przepisy prawa, należy stwierdzić, że podatniczce przysługuje – zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami – prawo do dokonania odliczenia od dochodu poniesionych przez nią i w wyżej wskazany sposób udokumentowanych wydatków na termomodernizację budynku mieszkalnego, stanowiącego współwłasność żony i jej męża.

Dyrektor KIS zauważył, że odliczenia dokonuje się poprzez odliczenie poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku, a nie – jak wskazano w treści pytania– od podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2020 r., nr 0112-KDWL.4011.36.2020.2.TW