+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Od 29 czerwca do 28 sierpnia 2020 r. samorządy miejskie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, jak np.

  • budowa, rozbudowa lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych, dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych,
  • budowa, rozbudowa lub remont zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody),
  • likwidacja zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych.

O dofinansowanie w ramach konkursu projektów mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie jest kierowane do obszarów miast:

  • ujętych w projekcie 1b polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców lub
  • których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2,
  • jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016.

Miasta nieujęte w projekcie 1b mogą skorzystać ze współfinansowania, jeżeli posiadają plan adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub potwierdzą przystąpienie do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono 60 mln złotych z unijnego działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Szczegóły konkursu (w tym wzór wniosku o dofinansowanie, listę wymaganych załączników oraz wzór umowy o dofinansowanie) można poznać TUTAJ