+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług z zakresu ochrony środowiska oferuje:

 • Obsługa firm w zakresie realizacji wszelkich obowiązków, które wynikają z aktów prawnych ochrony środowiska;
 • Doradztwo prawne i merytoryczne w zakresie korzystania ze środowiska naturalnego oraz dostosowania się do wymogów środowiskowych;
 • Audyt środowiskowy;
 • Opracowanie wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką ochrony środowiska np.:
  •    Program ochrony środowiska (POŚ);
  •    Program ograniczenia niskiej emisji (PONE);
  •    Raport z wykonania programu ochrony środowiska;
  •    Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ);
  •    Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  •    Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew;
  •    Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
  •    Operat wodno-prawny;
  •    Wnioski o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  •    Wniosek o udzielenie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska.
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • Naliczanie opłaty produktowej;
 • Interpretacja przepisów prawnych;
 • Pomoc dla firm wprowadzających systemy ISO 14001, EMAS;
 • Wspomaganie w realizacji procedur administracyjnych;
 • Edukacja ekologiczna.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.

Zielony ład

Zielony Ład to europejski program, który ma spowolnić degradację środowiska. Celem programu jest ograniczenie powstawania gazów cieplarnianych i przekształcenie gospodarek wszystkich państw Unii Europejskiej w nowoczesne systemy. 

Zielony Ład zapewni m.in.: 

 • lepszą ofertę transportu publicznego, 
 • dostęp do trwalszych produktów oraz do takich, które można poddać recyklingowi, 
 • różnorodność biologiczną,
 • nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy,
 • energooszczędne budynki.

Jakie działania  obejmuje Zielony Ład?

Działania Zielonego Ładu obejmują różne segmenty gospodarki.

Rozbudowa transportu miejskiego oraz kolejowego pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program dotyczy również zmian w rolnictwie, np. reformę polityki rolnej, kontrolę stosowania pestycydów oraz zadbanie o dobrostan zwierząt gospodarskich.

Kolejnym założeniem Zielonego Ładu jest odtworzenie lasów i innych ekosystemów ważnych dla człowieka i zwierząt.

Zielony Ład skupia się w dużej mierze na podjęciu zmian w dziedzinie energii, m.in. na zbudowaniu powiązanych ze sobą systemów energetycznych i skutecznym promowaniu ekoprojektów.

Tylko wspólne działanie i realne zaangażowanie w Europejski Zielony Ład zapewni przyszłym pokoleniom godne warunki do życia.

Klimatyczne Uzdrowiska

Klimatyczne Uzdrowiska, to program organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Klimatyczne Uzdrowiska ma na celu poprawienie jakości powietrza i rozpowszechnienie nowoczesnych rozwiązań, które będą temu służyć.

Obszar tego programu obejmuje teren uzdrowiska lub teren ochrony uzdrowiskowej. Korzyści mają czerpać zarówno mieszkańcy, jak i kuracjusze.

Założenia i cele programu Klimatyczne Uzdrowiska

Jednym z założeń programu Klimatyczne Uzdrowiska jest większe wykorzystanie odnawialnych źródeł do produkcji energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, inwestycja w tereny zielone, takie jak parki i zieleńce.

Kolejnymi celami są: wykorzystanie wody deszczowej (np. stworzenie kanalizacji deszczowej), rozbudowa zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zbudowanie nowych ujęć sieci wodociągowych.

Wniosek o udział w programie Klimatyczne Uzdrowiska

Wzięcie udziału w programie Klimatyczne Uzdrowiska daje szansę na rozwój wielu miejscowości uzdrowiskowych. Przebudowa i modernizacja budynków oraz pobliskich terenów sprawi, że wszystkim w okolicy będzie żyć się lepiej – a przede wszystkim kuracjuszom.

Wnioski o wsparcie można składać do 29.03.2024 r. lub do dnia wyczerpania puli środków – osobiście, elektronicznie lub drogą pocztową.

Program Ochrony Środowiska

Każde województwo, powiat bądź gmina zobowiązane są do opracowania Programu Ochrony Środowiska. Mowa o tym już w ustawie o prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., która z upływem lat była modernizowana. W programie konieczne jest uwzględnienie różnych obszarów środowiska, jak np. rolnictwa, gospodarki wodnej, energii i innych.

Program ochrony środowiska powinien być ustalony po zebraniu odpowiednich danych dotyczących stanu środowiska na konkretnym terenie. Ich analiza powinna być także uzupełniona konsultacją społeczną.

Celami Programu ochrony środowiska mogą być m.in.:

 • poprawa jakości powietrza,
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego,
 • ochrona powierzchni ziem i gleb przed degradacją,
 • zadbanie o gospodarkę odpadami,
 • zmniejszenie emisji hałasu.

Zrealizowanie celów Programu ochrony środowiska może odbyć się poprzez: budowę zbiorników przeciwpowodziowych, wzięcie udziału w programach dbających o czyste powietrze, modernizację sieci elektroenergetycznych, zakaz nadmiernej wycinki lasów, pozbycie się praktyki polegającej na nielegalnym składowaniu śmieci, zadbanie o zwiększenie płynności ruchu.

Założenia Programu Ochrony Środowiska oraz realizacje tych celów powinny być adekwatnie do sytuacji danego terenu.

Raport z Programu ochrony środowiska

Raport z Programu ochrony środowiska umożliwia wgląd w realizację zamierzonych działań. Pozwala na kontrolowanie postępów, monitorowanie tego, co i w jakim stopniu zostało wykonane, a co zostało pominięte. Raport zawiera szczegółową ocenę zadań wraz z koniecznymi komentarzami.