+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl


Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o w ramach świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami oferuje:

 • Obsługa firm w zakresie realizacji wszelkich obowiązków, które wynikają z aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami;
 • Opracowanie wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką gospodarki odpadami np.:
  • Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • Pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu;
  • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest uwzględniająca numer działki ewidencyjnej i obręb ewidencyjny;
  • Przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu;
  • Opracowanie koncepcji nowego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy;
  • Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu rozwiązań dotyczących obowiązku gminy, w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
  • Wniosek o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
  • Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
  • Rejestracja w BDO;
  • Raporty oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzenie ewidencji powstających odpadów;
 • Interpretacja przepisów prawnych;
 • Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
 • Pobór i analiza próbek powietrza lub materiałów zawierających azbest;
 • Transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.