Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt nowej listy rodzajów i ilości odpadów, dla których ich wytwórcy nie będą zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Sporo pozytywnych zmian czeka branżę budowlaną. Po pierwsze resort zwiększa ilość odpadów, które nie podlegają ewidencji, po drugie dodaje kilka pozycji.

Skierowany przez Ministerstwo Klimatu projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w dużej części dotyczył firm budowlanych. Po pierwsze resort zwiększa ilość odpadów, które nie podlegają ewidencji, po drugie dodaje kilka pozycji. Największe zmiany ilościowe dotyczą gleby i ziemi, w tym kamieni – limit zwalniający z ewidencji ma się zwiększyć z 5 do 20 ton rocznie.

W przypadku betonu, gruzu i odpadów ceramicznych limit zwiększono z 5 do 10 ton rocznie. Ponadto resort dodał nowe odpady budowlane o kodach:

  • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
  • 17 02 01 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Jak tłumaczy w uzasadnieniu ministerstwo powyższe odpady powstają często w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, a świadczone są przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową. W związku z tym wskazano w załączniku ilość odpadów od 5 do 10 ton, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Ponadto zwolnione z obowiązku mają być firmy, które produkują rocznie do 100 kg opakowań z drewna i metalu, do 50 kilogramów opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła, a także do 20 kg opakowań z tekstyliów i wielomateriałowych. Nowe limity mają obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku. To ważne, bo od tego dnia ewidencja musi być już prowadzona w centralnej, elektronicznej Bazie Danych o Odpadach (BDO) - czytaj również dlaczego firmy budowlane powinny się zarejestrować w BDO. Ponadto numer rejestrowy BDO trzeba umieszczać na wielu dokumentach, na przykład: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów. Firmy, które jednak zmieszczą się w podwyższonych limitach mogą uniknąć prowadzenia trudnej ewidencji.

Poniżej przedstawiamy zmiany dla branży budowlanej:

Rodzaj odpadów Kod odpadów Obecna ilość odpadów Mg/rok Planowana ilość odpadów od 1 stycznia 2020 roku w Mg/rok
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5 do 10
Gruz ceglany 17 01 02 do 5 do 10
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5 do 10
Drewno 17 02 01 do 5 do 10
Szkło 17 02 02 do 5 bez zmian
Tworzywo sztuczne 17 02 03 do 5 bez zmian
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 5 do 20
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 5 do 10
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 nie było do 10
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp 17 02 80 nie było do 5