Projekt zmiany ustawy o odpadach zmienia m.in. formę prowadzenia ewidencji odpadów na elektroniczną od 1.01.2020 r. Będzie się ona odbywała wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO, zlikwidowana będzie także forma papierowa w odniesieniu do rejestru i sprawozdawczości.

Zmiany dotyczą funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), nad utworzeniem której trwają obecnie intensywne prace.

Projekt noweli stanowi, że zawiadomienie prowadzącego działalność w zakresie recyklingu o aktywacji konta w bazie przez marszałka województwa będzie odbywało się drogą elektroniczną. W celu ułatwienia wprowadzania danych do BDO wzory odpowiednich formularzy zastąpione zostaną zakresami informacji.

Zmiany w sprawozdawczości

Zmieni się też ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co do zakresu informacji zawartych w sprawozdawczości dotyczącej m.in. podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Projekt zakłada również rozszerzenie BDO o moduł obejmujący dokumenty potwierdzające zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Obecnie dokumenty te są wystawiane i przekazywane w formie papierowej, co generuje koszty po stronie w szczególności marszałków województw. Wprowadzenie elektronicznego potwierdzania zagospodarowania ww. odpadów ułatwi też analizę tych dokumentów przez marszałków województw.

Zmiana reguły wydatkowej

W ustawie o odpadach zmieniona zostanie reguła wydatkowa dotycząca środków pieniężnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z NFOŚiGW z 2018 r. w kwocie 2,2 mln zł i z 2019 r. – 1,6 mln zł przeniesione zostaną na kolejne lata. W latach 2020-2025 środki zostaną odpowiednio zwiększone, aby zapewnić wykonanie, wsparcie i rozwój systemu. Ww. reguła wydatkowa została opracowana na okres 10 lat tzn. lata 2018 — 2027. Reguła wydatkowa w obowiązującej ustawie obejmuje lata 2016-2025. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, samorządów województw i NFOŚiGW dla roku 2026 i 2027 został określony na takim samym poziomie jak wydatki na 2025 r.

Doprecyzowane zostaną także przepisy odnoszące się do funkcjonowania BDO jako systemu elektronicznego - zapewnienie od 1.01.2020 r. prowadzenia ewidencji odpadów wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.